Mó Jié Zuò – Jay Chou

Jay Chou (Zhōu Jié Lún) 周杰伦 - Lóng Zhàn Qíshì Album: Capricorn (Mó Jié Zuò) fàngshǒu wǒ de shéi dōu cánkuì yíngzhe fújī yìshù zài chāoyuè nà shǒu nà zhī shǒu zài miǎnqiǎng fēi tāmen què wéi zhe bó hú dié bùguò shénme quèyòu huàshàng de jìjié shénme jiào méi chāo yǒu yīn de guāng … Lanjutkan membaca Mó Jié Zuò – Jay Chou